Menu Close

Asmens duomenų apsauga

Pagrindinė Kauno kartų namų duomenų apsaugos pareigūno pareiga yra sudaryti sąlygas laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), užtikrinti Kauno kartų namų tvarkomų asmens duomenų apsaugos sistemos stebėsenos veikimą pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, daryti duomenų tvarkymo veiklos įrašus, užtikrinti duomenų tvarkymo saugumą ir teikti pranešimus apie duomenų saugumo pažeidimus.

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, Kauno kartų namuose buvo patvirtintas Asmens duomenų tvarkymo Kauno kartų namuose tvarkos aprašas (toliau -Aprašas), kuriuo įtvirtintos pagrindinės fizinių asmenų, kaip duomenų subjektų, teisės, asmens duomenų tvarkymo principai bei tikslai. Su Apraše įtvirtintais duomenų tvarkymo principais, tikslais bei duomenų subjektų teisėmis galite susipažinti čia

Kauno kartų namų asmens duomenų pareigūno funkcijas vykdo

MB “Busines control service”, juridinio asmens kodas 306297650
Kontaktiniai duomenys: tel.: +37064500588; el. paštas: info@businescontrol.lt

Skip to content