Menu Close

Vykdomi projektai

2023 m. įstaiga parengė paraišką ir dalyvavo VšĮ Valakupių reabilitacijos centro vykdomoje įstaigų atrankoje į projektą „Socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas Lietuvoje”. Kauno kartų namai pateko į projektą ir 2024 m. pradės ruoštis Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistemos EQUASS Assurance ženklo atnaujinimui.

Projekto „Socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas Lietuvoje“ (Nr. 07-008-P-0001) tikslas – sudaryti sąlygas gerinti ir tobulinti socialinių paslaugų kokybę visoms Lietuvoje veikiančioms socialinių paslaugų organizacijoms.

Tikslinė grupė – socialines paslaugas teikiančios organizacijos.

Projekto įgyvendinimo metu vykdomas socialinių paslaugų standartų sukūrimas, diegimas, taikymas, palaikymas ir priežiūra:

 • > nacionalinio socialinių paslaugų kokybės standarto sukūrimas, įdiegimas, taikymas, palaikymas ir priežiūra
 • > Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (EQUASS) ir nevyriausybinių organizacijų socialinių paslaugų kokybės standarto (NOKAS) taikymas, palaikymas ir priežiūra

Valakupių reabilitacijos centras šiame projekte bus atsakingas už Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (EQUASS) taikymo, palaikymo ir priežiūros veiklas bei kartu su projekto partneriais rengs nacionalinio socialinių paslaugų kokybės standartą.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2023 m. rugpjūčio 18 d., pabaiga – 2029 m. sausio 31 d.


Kauno kartų namai nuo 2023 metų spalio 10 d. dalyvauja projekte:

Antibiotikų vartojimo gerinimas globos įstaigose, vykdant infekcijų prevenciją ir kontrolę bei antibiotikų vartojimo stebėseną (IMAGINE)

Trumpas projekto IMAGINE aprašymas. Kliniškai nepagrįstas ir perteklinis antibiotikų vartojimas yra pagrindinis antimikrobinių medžiagų atsparumo veiksnys. Pažeidžiamoje, į dažnas ir sunkias infekcijas linkusių vyresnio amžiaus grupėje ši problema yra ypač aktuali. Infekcijų prevencijos ir kontrolės stoka bei netinkamas diagnozavimas lemia perteklinį antimikrobinių medžiagų vartojimą.

Ilgalaikės priežiūros institucijose itin dažnos infekcijos, kurias sukelia dauginį atsparumą turinčios bakterijos. Infekcijų, tame tarpe ir šlapimo takų infekcijų, skaičius galėtų būti sumažintas tinkamai valdant antibiotikų skyrimą bei gerinant infekcijų prevencijos kontrolę, tačiau šių priemonių įgyvendinimas tarp šalių stipriai skiriasi.

Projektu siekiama sustiprinti infekcijų prevenciją ir sumažinti netinkamą  antibiotikų skyrimą, įgyvendinant daugialypę intervenciją globos įstaigų darbuotojams 8 Europos šalyse: Graikijoje, Vengrijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Ispanijoje ir Danijoje:

 • Tris mėnesius sveikatos priežiūros specialistai globos įstaigose registruos informaciją apie infekcijas ir infekcijų kontrolės priemones.
 • Globos įstaigų darbuotojai dalyvaus daugialypėje intervencijoje.
 • Registracija bus pakartota praėjus vieneriems metams nuo pirmosios registracijos.

PSO duomenimis antimikrobinis atsparumas (AA) yra viena iš 10 didžiausių pasaulinių grėsmių visuomenės sveikatai, su kuriomis susiduria žmonija – „tylioji pandemija”.

AA – daugialypė, tarpvalstybinio pobūdžio grėsmė sveikatai, ji nesibaigia ties vienos valstybės sienomis. Todėl atskiros šalys šios problemos negali išspręsti pavieniui.

Besaikis ir netinkamas antibiotikų vartojimas yra pagrindinis atsparumo antimikrobinėms medžiagoms veiksnys.

Tyrimai rodo intensyvų antibiotikų vartojimą Europos šalių globos įstaigose įtariamoms ūminėms infekcijoms gydyti.

Projekto pagrindiniai siekiniai:

 • Įtariamų šlapimo takų infekcijų dažnio sumažėjimas.
 • Nereikalingų antibiotikų paskyrimų, įtariant šlapimo takų infekciją, sumažėjimas.
 • Infekcijų kontrolės ir prevencinės veiklos padidėjimas globos įstaigose

Projekto antriniai siekiniai:

 • Su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų (neskaitant ŠTI) dažnio sumažėjimas.
 • Netinkamo antibiotikų skyrimo su sveikatos priežiūra susijusioms infekcijoms gydyti (neskaitant šlapimo takų infekcijos – toliau ŠTI) dažnio sumažėjimas.
 • Neplanuotų hospitalizacijų skaičiaus sumažėjimas.
 • Šlapimo mėginių su dauginio atsparumo mikroorganizmais procentinės dalies sumažėjimas
 • Globos įstaigų darbuotojų, gyventojų ir jų artimųjų pasitenkinimo padidėjimas
 • Mirtingumo sumažėjimas dėl ŠTI.

Kauno kartų namai sėkmingai įgyvendino projektą „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“. Projekto tikslas – didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ (Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001) įgyvendina VšĮ Valakupių reabilitacijos centras.

____________________________________

Kauno kartų namai 2022 m. baigė vykdyti projektą „Kauno kartų namų (Sąjungos a. 13 A) infrastruktūros modernizavimas ir pritaikymas senyvo amžiaus asmenims“ finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (VP) priemonę „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra (priemonė Nr. 08.1.1-CPVA-R-407, regionų projektų planavimas)“.

Bendra projekto vertė 1 289 496,32 Eur.

Projekto tikslas – pagerinti ilgalaikės socialinės globos įstaigos teikiamų paslaugų kokybę pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims, atliekant statinio rekonstravimą, pritaikant asmenims su negalia. Projekto tikslui pasiekti numatomi uždavinai: atlikti esamo pastato skalbyklos, virtuvės ir I-ojo aukšto gyvenamųjų bei bendro naudojimo patalpų rekonstrukcijos darbus ir įrengti liftą; pastatyti priestatą senyvo amžiaus asmenų ilgalaikės socialinės globos  paslaugoms teikti; įsigyti veiklai reikalingą įrangą ir baldus; sutvarkyti įstaigos teritorijos aplinką. 

https://www.esinvesticijos.lt/

Skip to content