Menu Close

Veiklos sritys

Pagrindinė Kauno kartų namų veiklos sritis – socialinė veikla. Pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių skiriamos šios veiklos rūšys:

 • stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla (87.30);
 • kita stacionarinė globos veikla (87.90);
 • nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla (88.10);
 • kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (88.99);
 • kitų žmonių sveikatos priežiūros veikla (86.90);
 • laidotuvės ir su jomis susijusi veikla (93.03);
 • tekstilės ir kailių gaminių skalbimas ir (sausasis) valymas (96.01);
 • kitų maitinimo paslaugų teikimas (56.29);
 • kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93.29);
 • kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (85.59);
 • kita apgyvendinimo veikla (55.90).

Kauno kartų namų veiklos tikslas – tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno Namų gyventojo reikmes, sudaryti jiems tinkamas, žmogaus orumą išsaugančias gyvenimo sąlygas, užtikrinti sveikatos priežiūrą, materialinį ir buitinį aptarnavimą, ugdyti motinų gebėjimą pasirūpinti savimi ir savo vaiku, padėti joms integruotis į visuomenę, skatinti Namuose gyvenančių trijų kartų bendravimą ir bendradarbiavimą, teikti socialines ir kitas paslaugas Pagyvenusių žmonių dienos centro lankytojams, skatinti žmonių savitarpio pagalbą. Uždaviniai, kurie keliami tikslui pasiekti:

 • teikti ilgalaikę/trumpalaikę socialinę globą senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia;
 • teikti Kauno miesto gyventojams bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas. Iš specialiųjų socialinių paslaugų teikiamos socialinės priežiūros paslaugos: socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas (darbo terapijos, laisvalaikio organizavimo, maitinimo, kultūrinės, sveikatinimo, transporto ir kt.);
 • suteikti motinoms ir jų vaikams socialinę priežiūrą kriziniu laikotarpiu iki metų laiko ar ilgiau (pagal poreikį);
 • vykdyti nepilnametės motinos ir jos vaiko laikinąją globą (rūpybą).
 • teikti bendrąsias socialines paslaugas, padedant Kartų namuose gyvenusioms šeimoms socializuotis, palaikant jų įgytus savarankiško gyvenimo įgūdžius;
 • teikti socialinės priežiūros paslaugas gyvenančioms Savarankiško gyvenimo namuose (Namams priklausančiuose butuose) iki 2 metų ar ilgiau (pagal poreikį);

Taigi, Kauno kartų namai yra mišrių socialinių paslaugų įstaiga. Juose pastogę suranda trys skirtingo amžiaus kartos: seneliai, jaunos motinos ir jų vaikai. Įstaigoje įsikūręs Pagyvenusių žmonių dienos centras, kuriame Kauno miesto gyventojai dienos metu gali gauti socialinės priežiūros paslaugas. Taip pat veikia Išėjusių iš Kauno kartų namų šeimų palaikymo centras; jame bendrosios socialinės priežiūros paslaugos suteikiamos buvusioms Kartų namų gyventojoms. Kartų namams patikėjimo teise priskirta valdyti ir prižiūrėti 2 butus, kuriuose gali gyventi 2 šeimos ir gauti tęstines socialinės priežiūros paslaugas. Šie butai yra vadinami Savarankiško gyvenimo namais. Taigi, Kauno kartų namus sudaro du socialinio darbo padaliniai:

Senelių globos padalinys:

 • 40 vietų Senelių globos namai;
 • 25 vietų Pagyvenusių žmonių dienos centras.

Pagalbos šeimai padalinys:

 • 11 vietų Laikino gyvenimo namai motinoms ir vaikams;
 • Išėjusių iš Kauno kartų namų šeimų palaikymo centras;
 • 2 vietų Savarankiško gyvenimo namai.

Kartų namų veikla orientuota į trijų kartų bendravimą ir bendradarbiavimą, kuriamas artimas šeimai gyvenimo modelis.

Skip to content