Menu Close

Senelių globos padalinys

Pagrindinių teikiamų paslaugų sąrašą galite rasti čia

Ilgalaikė/trumpalaikė socialinė globa

Kaina

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-598 nustatyta Kauno kartų namuose teikiamos ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos kaina asmeniui – 1200,00 Eur/mėn., asmeniui su sunkia negalia – 1400,00 Eur/mėn.

Ilgalaikė socialinė globa yra visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Šios paslaugos gavėjai Kauno kartų namuose yra senyvo amžiaus asmenys. Ilgalaikė socialinė globa teikiama neterminuotai. Kai asmeniui nustatomas trumpalaikės globos poreikis, paslauga teikiama iki 6 mėnesių. Ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos paslaugos sudėtis: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, įsigyjant prekes, atliekant buitinius darbus, bendraujant, savarankiškai tvarkant patalpas, aplinką ir pan.), darbinių įgūdžių ugdymas ir dienos užimtumas (siuvimas, mezgimas, dailės dirbiniai, medžio darbai ir pan.) ar jo organizavimas, laisvalaikio organizavimas, pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba, asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų ir pan.), maitinimas, sveikatos priežiūros paslaugų (slaugos) organizavimas ar teikimas, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį. Paslaugą teikiantys specialistai yra socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų ir slaugytojų padėjėjos, sveikatos priežiūros, užimtumo specialistai.

Šio senyvo amžiaus asmenų globos padalinio veiklos tikslas – užtikrinti pagyvenusiems žmonėms tinkamas gyvenimo sąlygas bei jų psichosocialinius poreikius, pilnavertę senatvę ir socialinę gerovę. Pagrindiniai uždaviniai: gerbti kiekvieno individo autonomiją ir asmeniškumą, suteikti galimybę užsiimti patinkančia veikla, garantuoti senatvėje reikalingą globą, slaugą ir priežiūrą, sukurti kiek įmanoma saugesnę, namus ir šeimą primenančią aplinką.

Kartų namų bendruomenėje svarbi gera atmosfera, todėl siekiama, kad būtų tinkamas požiūris į senyvo amžiaus žmogų, nuolatinis kylančių problemų sprendimas, užimtumas ir veikla, geri darbuotojų tarpusavio santykiai.

Namuose laikomasi požiūrio, kad senatvė nėra liga, bet natūralus žmogaus gyvenimo ciklo etapas, išsiskiriantis tam tikrais specifiniais poreikiais. Pagrindinį, tiesiogiai dirbantį su pagyvenusiais žmonėmis personalą sudaro socialiniai darbuotojai ir socialinių darbuotojų padėjėjai. Naktį taip pat budi pamainos socialinis darbuotojas ir padėjėjas. Toks personalo struktūros pasirinkimas buvo ypatingai svarbus užtikrinant pastovumą ir paslaugų tęstinumą. Tai svarbu siekiant užtikrinti senyvo amžiaus asmenų psichosocialinę gerovę bei poreikių tenkinimą. Pamainos socialiniai darbuotojai dalijasi informacija apie gyventojus, raštu fiksuoja jų kasdienio gyvenimo įvykius bei problemas, suteiktas paslaugas bei pasikeitusius jų poreikius.

Komandinis darbas mūsų namuose – sėkmingo socialinio darbo pamatas, todėl ypatingas dėmesys skiriamas tarpdisciplininiam bendradarbiavimui. Pagyvenusius žmones aptarnaujančio personalo komandą sudaro socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjas, slaugytojas, slaugytojo padėjėjas ir senelių globos tarnybos vedėja. Bendradarbiavimas gerina paslaugų efektyvumą, užtikrina paslaugų tęstinumą bei pastovumą, gyventojams suteikia saugumo jausmą. Ši komanda glaudžiai bendradarbiauja su netiesiogines paslaugas teikiančiu personalu: dietologe, virėja, skalbėja ir sandėlininke. Tokia sistema yra lanksti ir leidžia perorientuoti paslaugas, prisitaikyti prie naujų poreikių, greitai reaguoti į pokyčius.

Socialinis darbas

Kauno kartų namų gyventojas pagal savo gebėjimus ir galimybes yra įtraukiamas į visų sprendimų, susijusių su jo gyvenimu namuose, priėmimą. Asmeniui (išskyrus slaugomus asmenis) sudaromos sąlygos, įgalinančios asmenį viską, kas įmanoma, atlikti pačiam bei užtikrinti, kad jam būtų prieinamos bendruomenėje teikiamos paslaugos, kuriomis jis pageidauja naudotis. Asmuo išklausomas, vertinama jo nuomonė, gyvenimiška patirtis, siekiama asmens ir personalo tarpusavio supratimo. Gyventojas pagal savo gebėjimus ir galimybes turi teisę išsakyti pageidavimus dėl namuose dirbančio personalo atliekamų funkcijų, elgesio,  gyvenamojo kambario kaimyno pasirinkimo ir kita. Kartų namuose gyvenantis asmuo turi „globojantį asmenį“ – pasirinktą socialinės globos namų darbuotoją. Asmuo „globojančiam asmeniui“ patiki problemas, juo pasitiki, yra išklausomas.

Kauno kartų namuose yra 23 kambariai (iš kurių 6 yra vienviečiai, 17 dviviečių), juose gali gyventi 40 gyventojų. Su gyventojais dirba 2 socialiniai darbuotojai, 12 individualios priežiūros darbuotojų padėjėjai, vyr. slaugytojas, 2 bendrosios praktikos slaugytojai, kineziterapeutas, psichologas ir sielovadininkas. Socialinės paslaugos teikiamos pagal socialinės globos kokybės reikalavimus, kurie yra nustatyti Socialinės globos normose, kurios yra pagrįstos asmens teisių užtikrinimu, dalyvavimo ir bendradarbiavimo, pasirinkimo ir socialinės globos tikslingumo, asmens savarankiškumo ugdymo ir socialinės integracijos, nediskriminavimo. Paslaugų komplekto sudėtį kiekvienam gyventojui sudaro socialiniai darbuotojai, kartu su kitais įstaigoje dirbančiais specialistais, kurie atsakingi už individualių socialinės globos planų (ISGP) sudarymą, bei jų vykdymo priežiūrą (ISGP – tai įstaigos kvalifikuotų specialistų komandos detalios informacijos pateikimas apie globotinio socialinius ryšius, šeimą, savarankiškumo lygį, poreikius (socialinius, sveikatos priežiūros, slaugos, psichologinius, kultūrinius, dvasinius, religinius ir kt.), numatomi būdai ir priemonės juos tenkinti ir kt.). Kartą metuose arba atsiradus sveikatos būklės pokyčiams, individualūs globos planai yra koreguojami.

Namuose teikiamos šios socialinio darbo paslaugos:

Informavimas: suteikti gyventojui reikalingą informaciją apie socialinę pagalbą, informuoti gyventoją apie įvairius pasikeitimus globos namų veikloje, teikti vienkartinę informaciją pateikti reikalingas idėjas, faktus, teikti informaciją ir patarti kaip pagalbos procese pasinaudoti normatyviniais dokumentais, pagalbos eigoje teikti informaciją apie pagalbos galimybes, suteikti informaciją ar ilgesnį laiką konsultuoti dėl esamos problemos sprendimo.

Konsultavimas: kartu su gyventoju analizuoti jo probleminę situaciją, kartu ieškoti veiksmingų problemos sprendimų būdų. Informuoti ir konsultuoti apie kitas organizacijas, kurios galėtų padėti sprendžiant jo problemas. Siūlyti alternatyvius pagalbos būdus, teikti tikslinę metodinę konsultaciją, siekiant pagerinti asmens situaciją.

Tarpininkavimas ir atstovavimas: tarpininkauti tarp gyventojo šeimos ir jo aplinkos (kitų asmenų, institucijų, specialistų), skatinti gyventoją dalyvauti globos namų bendruomenės gyvenime, padėti palaikyti kontaktus su bendruomene, tarpininkauti tarp gyventojo ir jo socialinės aplinkos, ginti gyventojo interesus bendraujant su kitomis institucijomis, gyventojo pageidavimu teikti informaciją apie gyventojo problemas kitoms institucijoms, atstovauti gyventojo interesus kitose įstaigose ar organizacijose, tarpininkauti, kad gyventojas atkurtų nutrūkusius ryšius su šeimos nariais, artimaisiais, giminaičiais, draugais, pažįstamais.

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas (kai reikia pagalbos ir patarimo, kaip atlikti darbus): palaikyti ir atstatyti savarankiškumą atliekant įvairias visuomeniniame gyvenime reikalingas funkcijas. Teikiama pagalba tvarkant asmenines pinigines lėšas, apsiperkant (gyventojo pageidavimu sudaromos sąlygos nusipirkti asmeninius daiktus), planuojant ir atliekant asmeninės higienos, buitinius darbus ir pan.

Įvairių pavedimų vykdymo paslaugos: įvairių mokesčių mokėjimas, dokumentų, pažymų sutvarkymas,  lydėjimas į įvairias įstaigas.

Bendravimo: individualūs pokalbiai, psichologinis – socialinis palaikymas, padėti įveikti krizės periodus, fiksuoti ir ištirti problemines situacijas, mobilizuoti reikiamus vidinius ir išorinius resursus problemoms spręsti, išsiaiškinti poreikius ir priežastis spręsti problemas laikantis konfidencialumo.

Apgyvendinimas

Prieš pradedant teikti socialinę globą, asmeniui (ar jo artimiesiems) sudaromos sąlygos apsilankyti Kauno kartų namuose ir susipažinti su įstaigos teikiamomis paslaugomis.

Asmuo gyvena Kauno kartų namuose, kurių patalpos, t. y. gyvenamųjų kambarių, valgyklos, virtuvės, skirtos individualiam maisto gaminimui, asmens higienos patalpos, laisvalaikio organizavimo, ugdymo, bendro naudojimo patalpos (laiptinės, koridoriai ir pan.) ir kita, pritaikytos gyvenimui ir būtiniems gyventojų poreikiams tenkinti. Asmenys su negalia bei senyvo amžiaus asmenys gyvena šiltose, gerai vėdinamose ir tinkamai apšviestose patalpose, atitinkančiose sveikatos apsaugos ministro patvirtintų higienos normų reikalavimus. Gyvenamosiose patalpose papildomai yra įrengtas vietinis dirbtinis apšvietimas.

Asmeniui jo gyvenamojoje aplinkoje kiek įmanoma yra užtikrinamas privatumas, nors viename kambaryje gyvena 2 asmenys. Gyventojai kambariuose apgyvendinami atsižvelgiant į sveikatą, amžių, lytį, poreikius ir pomėgius. Esant asmens pageidavimui arba poreikiui, gyvenamajame kambaryje sudaryta privati erdvė, atskirta širma. Namuose yra 6 vienviečiai kambariai. Asmens gyvenamasis kambarys sutvarkytas jaukiai, aplinka artima namų aplinkai. Kiekvienas namų gyventojas gyvenamajame kambaryje turi šiuos būtiniausius baldus: lovą, spintelę, kėdę. Spinta, stalas gali būti keliems asmenims. Sudaryta galimybė turėti kambaryje savo baldų ir kitų asmeninių daiktų, jei tai nesudaro pavojaus jo ar kitų asmenų saugumui. Tai numatyta Vidaus tvarkos taisyklėse.

Gyventojui užtikrinta, kad asmens higienos patalpos – tualetai, prausimosi/maudymosi patalpos – yra lengvai ir greitai pasiekiamos, patogios naudotis, garantuojančios privatumą. Tualetų, dušų, vonių plotai bei jų įrengimas ir aprūpinimas higienos reikmenimis atitinka sveikatos apsaugos ministro patvirtintų higienos normų reikalavimus. Asmeninės higienos patalpos turi vidinius užraktus, atskirai įrengtos vyrams ir moterims.

Kauno kartų namų gyventojams sudaryta galimybė saugiai laikyti savo asmeninius daiktus,  gali užsirakinti savo asmenines gyvenamąsias patalpas, spintą ar spintelę, jeigu, įvertinus jo savarankiškumą, tai nesudaro pavojaus jo ar kitų asmenų saugumui. Kiekvienam gyventojui jo gyvenamajame kambaryje yra sąlygos skaityti ar užsiimti kita laisvalaikio veikla, atsižvelgiant į asmens pageidavimus.

Asmens higiena ir buitis

Kiekvieno Kauno kartų namų gyventojo kasdieninė veikla organizuota ir buitinės paslaugos teikiamos taip, kad palaikytų, skatintų ir motyvuotų asmenį būti kuo savarankiškesnį – gamintis maistą savo reikmėms, tvarkytis gyvenamąjį kambarį ir kita. Gyventojui užtikrinta pagalba atliekant buitines, savitvarkos, saviraiškos funkcijas ir asmuo aprūpintas priemonėmis, padedančiomis lavinti bei palaikyti asmens dėl sveikatos būklės neturimus ar prarastus įgūdžius. Gyventojams,  išskyrus slaugomus asmenis, sudarytos sąlygos dalyvauti kuriant higienišką aplinką – jam pačiam tvarkyti ir prižiūrėti savo gyvenamąjį kambarį bei prižiūrėti (stebėti) bendrąsias namų patalpas, jų švarą ir tvarką. Iš dalies savarankiškiems asmenims, padedant darbuotojams, sudaryta galimybė naudotis buitinėmis skalbimo mašinomis, sudarytos sąlygos asmeniui pačiam skalbti ir išsidžiovinti savo drabužius.

Namuose teikiamos šios asmens higienos  paslaugos:

 • aprūpinimo individualiomis higienos priemonėmis;
 • naudojimosi dušu, vonia (maudomasi pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per savaitę, sunkios negalios asmuo maudomas ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę ir jam kasdien atliekamos kūno priežiūros procedūros);
 • personalo pagalba atliekant asmens higienos (plaukų kirpimas, barzdos skutimas ir kt.) procedūras;
 • sauskelnių keitimas;
 • aprengimas;
 • pagalba tualete;
 • pagalba naudojantis basonu.

Namuose teikiamos šios buities paslaugos:

 • drabužių, patalynės keitimas, skalbimas, lyginimas (lovos skalbiniai, rankšluosčiai, drabužiai keičiami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kas 7 dienas);
 • drabužių taisymas;
 • gyvenamųjų ir bendro naudojimo patalpų tvarkymas ir priežiūra;
 • asmeninių daiktų priežiūra;
 • patalpų ir inventoriaus remontas;
 • higienos ir švaros priemonių savalaikis suteikimas;
 • patalpų ir jose esančio inventoriaus dezinfekavimas;
 • naudojimasis buitinėmis skalbimo mašinomis.

Maitinimas

Kauno kartų namuose gyvenantys senyvo amžiaus asmenys gauna jų fiziologinius poreikius ir sveikatos būklę atitinkantį, reikiamą kiekį energetinių verčių bei kaloringumą turintį maitinimą, įvertinus individualius poreikius, būtinumą gauti dietinį maitinimą ir, esant galimybėms, atsižvelgiant į asmens pageidavimus. Maitinimas organizuojamas pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintus maitinimo organizavimą socialinės globos įstaigose reglamentuojančius teisės aktų reikalavimus.

Gyventojui sudaryta galimybė jam suprantama forma kasdien susipažinti su meniu, iš anksto pateikti pageidavimus dėl maisto produktų ar patiekalų asortimento, į kuriuos, esant galimybei, yra atsižvelgiama. Namuose, atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę ir jo savarankiškumą, yra paisoma asmens teisės pasirinkti, kur jam valgyti – savo kambaryje ar bendroje valgykloje. Asmuo valgomajame turi savo nuolatinę vietą. Gyventojams sudarytos sąlygos bet kuriuo paros metu, esant poreikiui, išgerti šiltos kavos, arbatos ar vandens. Taip pat gyventojui  pagal jo savarankiškumo lygį, galimybes ir pageidavimus sudarytos sąlygos užsiimti maisto savo poreikiams ruošimu, stalo serviravimu ar panašia veikla. Namuose veikia virtuvėlės. Iš dalies savarankiški asmenys su darbuotojų pagalba jose gaminasi maistą sau bei valgo. Asmeniui, kuris pats negali savarankiškai pavalgyti, užtikrinama individuali, diskretiška personalo pagalba valgant. Toks asmuo aprūpintas specialia įranga, padedančia jam pavalgyti.

Globos namų gyventojai maitinami keturis kartus per dieną.  Kauno miesto savivaldybės tarybos  patvirtinta norma maitinimo išlaidoms – 3,48 Eur. (maisto produktų išlaidoms padengti) vienam asmeniui per parą.

Sveikatos priežiūra ir slauga

Kauno kartų namuose kiekvienam gyventojui pagal poreikius organizuojamos sveikatos priežiūros paslaugos, užtikrinama teisė pasirinkti sveikatos priežiūros  įstaigą ar gydytoją. Gyventojui su (sunkia) negalia, ar senyvo amžiaus gyventojui slaugos paslaugos teikiamos pačioje įstaigoje. Kiekvienam gyventojui užtikrintas aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis paslaugų organizavimas.

Visi gyventojai pagal poreikį ir nustatytas normas aprūpinami medikamentais, tvarsliava ir slaugos priemonėmis, atsižvelgiant į medikamentams skirtus asignavimus. Gyventojams organizuojamas gydymas stacionare, vežama konsultuoti pas sveikatos priežiūros specialistus (Šilainių poliklinikoje, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje ir kt.), kviečiama greitoji medicininė pagalba, matuojamas kraujo spaudimas, atliekama pragulų, žaizdų profilaktika ir gydymas, pagal gydančio gydytojo paskyrimus atliekamos injekcijos, organizuojamas skiepijimas Gripo vakcina (pagal gyventojų pageidavimus).

Slaugomam asmeniui užtikrinta kokybiška nuolatinė priežiūra ir slauga. Kauno kartų namai yra apsirūpinę techninės pagalbos priemonėmis, padedančiomis darbuotojams saugiai ir kokybiškai atlikti kasdienines funkcijas (priemonės asmeniui pakelti, perkelti, maudyti, transportuoti (namų viduje), maitinti ir kt.). Slaugomas asmuo yra aprūpintas reikalingomis slaugos priemonėmis (sauskelnės, paklodės, čiužiniai pragulų profilaktikai, čiužiniai nuo pragulų ir kt.) ir teisės aktų nustatyta tvarka aprūpinamas reikalingomis asmeniui skirtomis techninės pagalbos priemonėmis (funkcinės lovos, vežimėliai ir kt.). Slaugomam asmeniui užtikrinamos oraus gyvenimo sąlygos pagal individualius poreikius – maitinimosi, kasdieninės higienos pagalba ar kita reikalinga pagalba, sudaromos sąlygos bendrauti su kitais asmenimis.

Darbinis užimtumas

Gyventojų kasdieninis gyvenimas ir veikla organizuojami lanksčiai, siekiant suderinti asmens pageidavimus, pomėgius ir namų galimybes. Gyventojų darbinė veikla globos namuose organizuojama siekiant palaikyti ir skatinti  savarankiškumą ir motyvaciją pačiam savimi pasirūpinti, t. y. savo savarankiškumo lygiu tvarkyti kasdienį gyvenimą. Darbinė veikla padeda asmeniui naudotis savo žiniomis ir įgūdžiais, juos tobulinti, suteikia savarankiškumo, pasitikėjimo savimi ir aplinkiniais. Užimtumas yra svarbus siekiant stabilizuoti tiek psichinę, tiek  fizinę gyventojų būseną. Tai viena iš  priemonių, kuri suteikia senyvo amžiaus žmonėms galimybę būti socialiai reikalingais, savarankiškais. Darbinė veikla ir užimtumas Kartų namuose organizuojamas individualiai ir grupėje, atsižvelgiant į gyventojų pageidavimus.

Globos namuose siūlomas užimtumo veiklos:

 • nėrimas;
 • mezgimas;
 • piešimas;
 • vilnos vėlimas;
 • darbeliai iš popieriaus, krepinio popieriaus, karoliukų vėrimas;
 • savarankiškas gyvenamųjų patalpų tvarkymas;
 • aplinkos tvarkymas (lapų grėbimas, šiukšlių surinkimas ir t.t.);
 • kita, su darbinių įgūdžių ugdymu ir palaikymu susijusi veikla.

Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas:

 • apsiperkant;
 • atliekant buities darbus;
 • tvarkant pinigų apskaitą;
 • gaminant maistą;
 • bendraujant ir pan.

Laisvalaikis

Kauno kartų namų gyventojų kasdieninis gyvenimas ir veikla organizuojami lanksčiai, siekiant suderinti asmens pageidavimus, pomėgius ir namų galimybes. Namuose dirbantys darbuotojai turi teigiamą požiūrį į asmenų užimtumo, laisvalaikio praleidimo, pomėgių realizavimo ir pan. pasirinkimą.

Turiningai organizuojamas laisvalaikis padeda gyventojams pailsėti, atgauti jėgas, gerina nuotaiką, suteikia galimybę bendrauti, dalyvauti individualaus ir grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti įvairia mėgstama veikla. Asmeninis laisvalaikis organizuojamas gyventojo iniciatyva arba padedant socialiniam darbuotojui.

Namuose teikiamos šios laisvalaikio paslaugos:

 • valstybinių, religinių, kalendorinių, globos namų tradicinių švenčių šventimas;
 • išvykos ir ekskursijos pagal gyventojų pageidaujamas vietoves;
 • kultūriniai renginiai globos namuose ir už jo ribų (koncertai, parodos, popietės, mugės diskusijos);
 • saviveiklos organizavimas: dainavimas, šokiai;
 • gimtadienių, vardadienių šventės;
 • televizijos laidų, video žiūrėjimas, radijo klausymas, naudojimasis kompiuteriais bei prieiga prie interneto;
 • švietėjiška veikla (globos namuose yra skaitykla, kurioje pagal poreikį gyventojai aprūpinami spauda, įvairiais leidiniais);
 • sportinė veikla: stalo žaidimai, sporto švenčių ir varžybų organizavimas;
 • sudarytos sąlygos tenkinti asmeninius religinius poreikius.

Kitos paslaugos

Kauno kartų namuose teikiamos paslaugos, kurių teikimą organizuoja namų administracija, atsižvelgdama į individualius gyventojo poreikius ir esamas galimybes.  Namai asmeniui pagal poreikius užtikrina galimybes skaityti spaudos leidinius, knygas ar kitokiu būdu gauti jį dominančią informaciją.

Mirštančiajam Kartų namų gyventojui užtikrinama kvalifikuota priežiūra ir dvasinė pagalba:  užtikrinta galimybė išreikšti savo valią dėl jo asmeninių daiktų tvarkymo, laidojimo ir kitų su jo galima mirtimi susijusių dalykų tvarkymo. Mirštančiajam namai garantuoja jo dvasinių, socialinių, psichologinių, fizinių, religinių reikmių tenkinimą, užtikrindami privatumą ir orumą. Asmeniui pageidaujant, organizuojamas religinių patarnavimų bei sielovados pagalbos teikimas.

Skip to content